Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Fabienne Lancee Fotografie.
1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft de klant tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kan de klant dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

2. Dienst & product

2.1 Het actuele aanbod van de fotograaf staat op www.fabiennefotografie.nl.
2.2 Alle genoemde bedragen door de fotograaf zijn incl. BTW tenzij anders is overeengekomen.
2.3 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding dit aanbod te herroepen.
2.4 De offerte moet binnen 14 dagen digitaal ondertekend worden anders vervalt het aanbod.
2.5 Wanneer er geen sprake is van een digitale offerte maar wanneer er wel wordt ingestemd met het aanbod, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2.6 Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Fabienne Lancee Fotografie.
2.7 De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor contanten.
2.8 U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander.
Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.

3. Aanvaarding van de dienst of het product

2.1 Na akkoord van de algemene voorwaarden en de aanbetaling van 25% kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.
2.2 Enkel wanneer er een bevestigingsakkoord is en de aanbetaling van 25% is voldaan staat de overeengekomen datum vast. 
2.3 De fotograaf is gerechtigd om de prijs zoals overeengekomen aan te passen.
2.4 De fotograaf behoud op elk moment het recht om de opdracht te weigeren als er nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

4. Uitvoering van de opdracht

4.1 De fotograaf voert de opdracht uit in haar persoonlijke stijl en kwaliteit.
4.2 De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
4.3 De fotograaf zal zich volledig inzetten om de opdracht uit te voeren, bijv. door ziekte kan een overmachtssituatie ontstaan. Eventuele schade kan in dit geval niet op de fotograaf verhaald worden. Er worden uiteraard geen kosten gerekend.
4.4 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant tijdens de opdracht is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotograaf. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag of wanneer en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.

5. Annuleringsvoorwaarden

5.1 In geval van ziekte of een andere overmachtssituatie van de fotograaf kan de opdracht geannuleerd worden. De fotograaf zal een nieuw voorstel doen aan de klant. 
5.2 Bij afmelding door de klant buiten 24 uur van de opdracht behoud de fotograaf de aanbetaling van 25% wegens gemiste inkomsten. Er komen geen verdere kosten bij de verschuiving.
5.3 Bij afmelding door de klant binnen 24 uur van de opdracht brengt de fotograaf 10% extra (bovenop de aanbetaling) van de kosten in rekening wegens gemiste inkomsten. Bij aantoning van overmacht kan er met de fotograaf overlegd worden over een kosteloze verschuiving (Denk aan sterfte).

6. Levering

6.1 De fotograaf hanteert, tenzij anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden . De richttijd voor de oplevering van een fotoreportage is 2 weken. De fotograaf zal hier altijd helder over communiceren. Bij bruiloften is de richttijd 3 tot 4 weken. 
6.2 De fotograaf levert foto’s in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. Foto’s worden bewerkt op onder meer kleur, contrast, licht, witbalans en uitsnede. De fotograaf past uitdrukkelijk geen extreme bewerkingen toe en verwijdert slechts storende elementen indien zij dit zelf nodig acht.
6.3 De fotograaf levert geen onbewerkte originele foto’s aan de klant.
6.4 Foto’s van een fotoreportage worden digitaal geleverd.
6.5 De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. Voor het opnieuw toezenden van bestanden word €15,- in rekening gebracht.
6.6 De klant kan foto's nabestellen in een online galerij die door de fotograaf is aangemaakt. De klant mag deze foto's enkel na betaling gebruiken. Het is niet toegestaan om hier een screenshot van te maken en te plaatsen op social media.
6.7 Bij schending van de bovenstaande regel worden 2x de normale kosten van de geplaatste foto('s) in rekening gebracht.
6.8 Als de betaling van de nabestelling is voldaan krijgt de klant de foto's zonder logo toegestuurd. 

7. Album

7.1 Bij het nabestellen van een album geeft de klant de wensen met betrekking tot de opmaak en de selectie van de foto’s van het album aan. De fotograaf dient hier in hoeverre mogelijk rekening mee te houden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal er altijd helder gecommuniceerd worden door de fotograaf.
7.2 De fotograaf streeft ernaar om het album binnen 6 tot 8 weken te leveren aan de klant. Vertraging hierin zal altijd helder gecommuniceerd worden door de fotograaf.
7.3 Het album word pas gedrukt na overleg en akkoord van de klant. 

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 De fotograaf zal na het akkoord van de datum aan de klant een (digitale) factuur sturen voor het door de klant verschuldigde bedrag.
8.2 De factuur wordt binnen 3 dagen nadat de uitvoering heeft plaats gevonden geheel betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. De klant maakt het bedrag over op de rekening van de fotograaf.
8.3 Bij bruiloften geld ook een aanbetaling van 25%. 4 weken voor de bruiloft dient er nog eens 25% voldaan te zijn. De overige 50% dient na de bruiloft maar wel voor de levering van de foto's voldaan te zijn.
8.4 Levering van foto’s, een album, digitale bestanden geschiedt niet eerder dan de volledige betaling door de klant is gedaan.
8.5 Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

9. Product

9.1 Op alle nabestellingen zitten levertijden, deze zijn per product verschillend. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn ontstaan.
9.2 De fotograaf werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.
9.3 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor afwijking in kleuren en helderheid van een product welke door derden is geleverd, tevens is zij niet verantwoordelijk wanneer een fotoproduct afwijkt van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een niet gekalibreerd beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.
9.4 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotografe gebruikte of geadviseerde leveranciers.

10. Klachten

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
10.2 Klachten die binnenkomen na de termijn van 5 werkdagen worden niet in behandeling genomen.
10.3 De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend, gelden.
10.4 De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

11. Auteursrecht

11.1 De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.
11.2 De klant geeft de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, portfolio, social media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
11.3 De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op internet.
11.4 Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, filters, contrast ect) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotograaf.
11.5 Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de naamsvermelding van de fotograaf.
11.6 Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent de fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

12. Wijziging van algemene voorwaarden of informatie op de website

12.1 De fotograaf behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de klant doorgegeven.
12.3 De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
12.4 Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van de website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.